blackground banner
background hero banner desktop update 22 8 66
Monori desktop update 21 8 66
snack 6
squid2 1
shrimp3 1
shrimp2 1
salmon1 1
squid1 1
shrimp1 1
squid3 1
salmon2 1
จริงจัง เรื่องของกินเล่น
จริงจัง เรื่องของกินเล่น 1
screen left
screen right
logo monori space
seperator orange
blackground banner
background hero banner mobile update 21 8 66 1
Monori desktop update 21 8 66
squid2 1
shrimp3 1
shrimp2 1
salmon1 1
squid1 1
shrimp1 1
squid3 1
จริงจัง เรื่องของกินเล่น
จริงจัง เรื่องของกินเล่น 1
screen left
screen right
logo monori space
seperator orange

สินค้าของเรา

กระบวนการสร้างความอร่อย

คัดวัตถุดิบธรรมชาติ

ทอดฟูเหลืองอร่าม

อบอย่างพิถีพิถัน

บรรจุในภาชนะ ปิดสนิท

  • snack roll
  • snack 3
  • wing
  • wing
  • wing
  • snack 2
  • snack 4
  • snack roll
  • snack 5
  • monorisan wing 1

โมโนริแบบไหนก็อร่อย

select 1 1

ทานเป็นขนม

select 2

ทานคู่กับจานโปรด

select 3

ทานคู่กับเครื่องดื่ม

หาซื้อได้ที่

Scroll to Top